Award List - Shutter Speed International Digital Salon 2020


MonochromeColor NaturePhoto Travel
FIAP GOLD
GPU GOLD
FIP GOLD
FIP SILVER
FIP BRONZE
SS GOLD
SS SILVER
SS BRONZE
FIAP Ribbon: 2
GPU Ribbon
FIP Ribbon: 3
SS Merit award: 3
FIAP GOLD
GPU GOLD
FIP GOLD
FIP SILVER
FIP BRONZE
SS GOLD
SS SILVER
SS BRONZE
FIAP Ribbon: 2
GPU Ribbon
FIP Ribbon: 3
SS Merit award: 3

FIAP GOLD
GPU GOLD
FIP GOLD
FIP SILVER
FIP BRONZE
SS GOLD
SS SILVER
SS BRONZE
FIAP Ribbon: 2
GPU Ribbon
FIP Ribbon: 3
SS Merit award: 3

FIAP GOLD
GPU GOLD
FIP GOLD
FIP SILVER
FIP BRONZE
SS GOLD
SS SILVER
SS BRONZE
FIAP Ribbon: 2
GPU Ribbon
FIP Ribbon: 3
SS Merit award: 3


OVERALL BEST AUTHOR - FIAP BLUE BADGE